Alltech色谱柱,36511美国Alltech色谱柱,Apollo色谱柱

Apollo C18色谱柱,GRACE旗下Alltech生产的阿波罗色谱柱.其填料采用超高纯的惰性球形硅胶,魔术键合C18基团,PH适用范围:1.5-10.5 是一款高品质,高适应性的色谱柱,

阿波罗/Apollo C18色谱柱 定购信息如下:

产品名称 规格 货号
Apollo C18 色谱柱 4.6mm*150mm*5um 36505
Apollo C18 色谱柱 4.6mm*250mm*5um 36511
Apollo C18 色谱柱 10mm*150mm*5um 36531
Apollo C18 色谱柱 10mm*250mm*5um 36543
Apollo C18 色谱柱 22mm*150mm*5um 36526
Apollo C18 色谱柱 22mm*250mm*5um 36537
Apollo C8 色谱柱 4.6mm*250mm*5um 36512

如果您对阿波罗/Apollo C18色谱柱感兴趣,咨询18301939375

填料 规格 品牌 货号
C18 150mm×4.6,5um Alltima(GraceSmart RP18) 5138812
C18 250mm×4.6,5um Alltima(GraceSmart RP18)
C18 150mm×4.6,5um Alltima 88052
C18 250mm×4.6,5um Alltima 88056
C8 150mm×4.6,5um Alltima 88072
C8 250mm×4.6,5um Alltima 88076
C18 150mm×4.6,10um Alltima 88302
C18 250mm×4.6,10um Alltima 88307
C18 150mm×4.6,5um Apollo 36505
C18 250mm×4.6,5um Apollo 36511
C8 150mm×4.6,5um Apollo 36506
C8 250mm×4.6,5um Apollo 36512
苯基 150mm×4.6,5um Apollo 36538
苯基 250mm×4.6,5um Apollo 36544
苯基 150mm×10,5um Apollo 36527
苯基 250mm×10,5um Apollo 36532
硅胶 150mm×4.6,5um Apollo 36507
硅胶 250mm×4.6,5um Apollo 36513
硅胶 150mm×10,5um Apollo 36533
硅胶 250mm×10,5um Apollo 36540
苯柱 150mm×4.6,5um Alltima 88087
苯柱 250mm×4.6,5um Alltima 88092
氰柱 150mm×4.6,5um Alltima 88180
苯柱 250mm×4.6,5um Alltima 88189
氨基柱 150mm×4.6,5um Alltima 88205
氨基柱 250mm×4.6,5um Alltima 88217