Bovogen*代理 新西兰胎牛血清*

品牌 其他品牌 产地类别 进口
应用领域 医疗卫生,生物产业

产品名称:新西兰胎牛血清

产品货号:SFBS-NZ

产品说明:

0

产品介绍:

0

 

产品名称:Bovogen*代理 新西兰胎牛血清*        产品货号:SFBS-NZ

现货供应,欢迎咨询

欢迎您的致电  400  021  2200                    150  2101  0459

0中国*代理商: